Sunday, December 07, 2014

This week at the library...

TUESDAY
Buena Vista branch, 10:00 a.m.


HOLIDAY TODDLER TIME!
Come for stories, songs, a craft, and a very special guest...HO, HO, HO!

There will be an additional Toddler Time

at 11:00 AM.


Also at Buena Vista, at 4:00 p.m....


Family Film Festival presents...

HOW TO TRAIN YOUR DRAGON 2
102 minutes / rated PG


And for registered book club members only...
6+7 BOOK CLUB
Central Library, 7:00 p.m.
We are discussing House of Secrets, by Chris Columbus and Ned Vizzini, and receiving The Westing Game, by Ellen Raskin

WEDNESDAY
Buena Vista branch, 10:00 a.m.


HOLIDAY PRESCHOOL STORY TIME!
Come for stories, songs, a craft, and a very special guest...HO, HO, HO!Also on Wednesday...
Northwest branch, 10:00 a.m.

FAMILY FUN SHOW!
Ken Frawley's Christmas and Hannukah Family Fun Show for preschoolers!

And for registered book club members only...
8+9 BOOK CLUB
Buena Vista branch (story time room)
7:00 p.m.

We are discussing Unspoken, by Sarah Rees Brennan, and receiving Rot and Ruin, by Jonathan Maberry.


THURSDAY
Buena Vista branch, 7:00 p.m.

Burbank Public Library Children’s Services presents...


BILINGUAL PAJAMA STORY TIME Հեքիաթի Ժամ ննջազգեստով
(Armenian/English) Երկու լեզվով -Անգլերեն/Հայերեն
Thursday / Հինգշաբթի
December 11, 2014 / Դեկտեմբեր 11, 2014
7:00 p.m. / Երեկոյան ժամը 7:00-ին

Bring your favorite stuffed toy and enjoy stories, songs, a short movie, refreshments and a special visit from Santa Claus.

Բերեք ձեր սիրած փափուկ խաղալիքը և վայելեք պատմություններ, երգեր, կարՃամետրաժ ֆիլմ, հյուրասիրւթյուն և հատուկ այցելություն ձմեռ պապիկի կողմից:


FRIDAY
Buena Vista branch, 10:00 a.m.


HOLIDAY TODDLER TIME!
Come for stories, songs, a craft, and a very special guest...HO, HO, HO!

There will be an additional Toddler Time

at 11:00 AM.


SATURDAY
Central Library, 11:00 a.m.

LEGO CLUB FOR KIDS!
Open to kids ages 2-14 and their families! Specially sized larger blocks will be available for toddlers. Children under the age of 9 years must be accompanied by an adult.Also on Saturday, at the Buena Vista branch in the story time room...

HOLIDAY MOVIES!
We begin a series of Saturday Holiday movies, starting with...

HOME ALONE
102 minutes

No comments: